Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beauty Clinic Carmen

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty clinic Carmen en een cliënt , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Beauty clinic Carmen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty clinic Carmen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van een behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty clinic Carmen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty clinic Carmen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. Produkten

Huidverzorgingsprodukten worden uitsluitend teruggenomen indien het een fabricagefout betreft of cliënt aantoonbaar een negatieve bijwerking ondervind bij correct gebruik en deze kan onderbouwen met een doktersverklaring.

5. Aktie's en kortingen

Voorwaarden met betrekking tot aktie's en kortingen gelden zoals deze worden weergegeven op de "aktie's en kortingen" pagina van de Beauty clinic Carmen website.

6. Betaling

Beauty clinic Carmen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant dan wel per elektronische betaaltransactie te voldoen.

7. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty clinic Carmen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty clinic Carmen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een offline geautomatiseerd systeem. Beauty clinic Carmen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beauty clinic Carmen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Beauty clinic Carmen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty clinic Carmen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

10. Beschadiging & diefstal

Beauty clinic Carmen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty clinic Carmen meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty clinic Carmen en de behandelende schoonheidsspecialiste.Beauty clinic Carmen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Beauty clinic Carmen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty clinic Carmen en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty clinic Carmen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty clinic Carmen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Call Now Button